Renovering

Du måste ha styrelsens tillstånd att utföra åtgärder som innefattar;

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten.
  • Väsentlig förändring av lägenheten.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;  ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller, annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ska du renovera måste du fylla i en renoveringsansökan och lämna den till styrelsen. Denna måste vara inlämnad senast fyra veckor före planerad byggstart. Renovering får ej påbörjas utan styrelsens godkännande.

Styrelsen får bara vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket i Brf Kornets stadgar; § 37 Ingrepp i lägenhet om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.

Allt arbete ska utföras fackmannamässigt. Notera att skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsrättsinnehavaren. För såväl renoveringar som ombyggnationer som innefattar störande arbete gäller att grannar, inklusive våra hyresgäster, alltid ska informeras i god tid (minst en vecka) innan arbetet startar. Informera genom brev till berörda grannar eller med anslag i hissar och entréer. Specificera tid för arbete som är speciellt störande. Observera att även våra hyresgäster Salos frisörsalong och Buhrs agentur skall informeras genom meddelande i deras resp. brevlåda.

Arbete som orsakar buller bör, med hänsyn till övriga boende får endast ske vardagar 08.00-16.00 och i undantagsfall lördagar 11.00-15.00.

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning kan endast ske vardagar 09.00-16.00. Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar skall störande arbete totalt undvikas. Dom generella tiderna som finns beskrivna är tagna på ett stämmomöte av medlemmarna i föreningen.

Vattenavstängning
Avstängning av vattnet till enskilda lägenheter kan göras av de boendes entreprenörer. I varje lägenhet finns avstängningsventiler i badrummen.  Avstängning av vattenstammar måste göras av fastighetsskötaren, efter att ni har meddelat berörda grannar om detta minst 2 dagar före. Värmesystemet bör inte stängas av centralt, varför ledningarna bör frysas vid arbete med radiatorerna. Om värmesystemet måste stängas av skall detta ske i samråd med fastighetsskötaren. Den ansvariga lägenhetsinnehavaren är också ansvarig för kostnader som kan uppstå för återställning av värmesystemet och ev. luftning av systemet i angränsande lägenheter.

Avfall och städning
Byggavfall och färg får ej slängas i fastighetens återvinningsrum utan måste föras till en återvinningsstation. Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer eller på gården. Big Bags eller annat byggavfall får inte kvarstå över helgen. I annat fall kan ansvarig bostadsrättsinnehavare komma att faktureras de faktiska kostnaderna för bortforsling på icke arbetstid. Om hissar används för transport av byggmaterial och byggavfall måste dessa skyddas genom att golv och väggar kläs in med föreningens hisskydd e. dy.  Reparation av skador som uppstår i hissar i samband med renoveringar kommer att debiteras ansvarig bostadsrättsinnehavare. Trapphus och hissar ska städas dagligen vid nedsmutsning. Ventilationsutsug ska täckas så att inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler.

Kalender

tis
12
dec
2023
Styrelsemöte
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55
tis
09
jan
2024
Styrelsemöte
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55
tis
13
feb
2024
Styrelsemöte
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55